ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حسی

فرهنگ فارسی عمید

آنچه با حس ظاهر ادراک می‌شود؛ محسوس.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ