ترجمه مقاله

حسابدار

فرهنگ فارسی عمید

کسی که حساب، دادوستد، قرض، و طلب اداره یا مؤسسه‌ای را در دفتر ثبت و محاسبه می‌کند؛ محاسب.
ترجمه مقاله