ترجمه مقاله

حزم

فرهنگ فارسی عمید

۱. هوشیاری و آگاهی؛ دوراندیشی در امری.
۲. استوار کردن و محکم کردن کاری.
ترجمه مقاله