ترجمه مقاله

حبر

فرهنگ فارسی عمید

۱. عالِم؛ دانشمند.
۲. پیشوای روحانی و دانشمند یهود.
ترجمه مقاله