ترجمه مقاله

حبذا

فرهنگ فارسی عمید

چه نیکو است این؛ چه خوش است؛ چه خوب است؛ نیکا؛ خوشا؛ زهی؛ آفرین. Δ برای مدح و ستایش از چیزی به کار می‌رود.
ترجمه مقاله