ترجمه مقاله

حاصله

فرهنگ فارسی عمید

= حاصل
ترجمه مقاله