ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جگرسوز

فرهنگ فارسی عمید

آنچه باعث حزن و اندوه بسیار شود؛ جان‌گداز.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ