ترجمه مقاله

جوذر

فرهنگ فارسی عمید

بچۀ گاو وحشی؛ بچۀ گوزن.
ترجمه مقاله