ترجمه مقاله

جودر

فرهنگ فارسی عمید

گیاهی با دانه‌های ریز و باریک که در میان کشتزار جو می‌روید.
ترجمه مقاله