ترجمه مقاله

جوجه

فرهنگ فارسی عمید

بچۀ هر پرنده که تازه از تخم درآمده باشد به‌ویژه مرغ خانگی.
ترجمه مقاله