ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جوارح

فرهنگ فارسی عمید

=جارحه
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ