ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جهت

فرهنگ فارسی عمید

۱. طرف؛ جانب؛ سوی.
۲. [مجاز] سبب.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ