ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جماعت

فرهنگ فارسی عمید

۱. گروه.
۲. گروهی از مردم.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ