ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جلبهنگ

فرهنگ فارسی عمید

تخم گیاه زردخار که برگ‌هایی شبیه برگ لوبیا دارد و بیخ آن را تربد زرد می‌گویند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ