ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جفا

فرهنگ فارسی عمید

۱. جور؛ ستم.
۲. (اسم) [قدیمی، مجاز] ناسزا.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ