ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جایگاه

فرهنگ فارسی عمید

۱. محل؛ مکان.
۲. هر نقطه و محلی که کسی یا چیزی در آن قرار بگیرد.
۳. [مجاز] مقام؛ مرتبه.
۴. خانه؛ سرا؛ منزل.
۵. لُژ.
۶. [قدیمی، مجاز] فرصت؛ مجال: ◻︎ اگر سستی آرید یک تن به جنگ / نمانَد مرا جایگاهِ درنگ (فردوسی: ۲/۴۰۱).
۷. [قدیمی، مجاز] عوض؛ بدل.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ