ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جادونژاد

فرهنگ فارسی عمید

کسی که نسبش به جادوگر برسد؛ جادونسب.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ