ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ثمر

فرهنگ فارسی عمید

بار درخت؛ میوه؛ بر.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ