ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ثمره

فرهنگ فارسی عمید

۱. = ثمر
۲. [مجاز] نتیجه.
۳. حاصل.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ