ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ثقیل

فرهنگ فارسی عمید

۱. گران؛ سنگین.
۲. [مجاز] ویژگی کلمه‌ای که تلفظ آن دشوار باشد.
۳. [قدیمی، مجاز] ویژگی کسی که صحبت او را ناخوش دارند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ