ترجمه مقاله

ثقل

فرهنگ فارسی عمید

۱. سنگین شدن؛ سنگینی.
۲. (پزشکی) یبوست.
۳. (موسیقی) بم بودن صدا.
⟨ ثقلِ سامعه: سنگینی گوش.
ترجمه مقاله