ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ثری

فرهنگ فارسی عمید

۱. خاک نمناک؛ خاک نم‌دار.
۲. خاک؛ زمین.
⟨ از ثری تا ثریا: از زمین تا آسمان.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ