ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تیره

فرهنگ فارسی عمید

۱. دسته‌ای از مردم که از یک نژاد یا یک قبیله باشند؛ دودمان؛ خاندان؛ طایفه.
۲. دسته؛ گروه؛ فرقه.
۳. نژاد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ