ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تگ

فرهنگ فارسی عمید

۱. دو؛ تاخت: ◻︎ اسب تازی دوتگ رود به‌شتاب / واشتر آهسته می‌رود شب‌وروز (سعدی: ۱۵۲).
۲. تیزی در رفتار.
۳. دویدن: ◻︎ که با شبدیز کس هم‌تگ نباشد / جز این گلگون اگر بدرگ نباشد (نظامی۲: ۱۶۰).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ