ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

توقی

فرهنگ فارسی عمید

۱. پرهیز کردن.
۲. خود را حفظ و نگه‌داری ‌کردن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ