ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

توتی

فرهنگ فارسی عمید

= طوطی
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما