ترجمه مقاله

توتی

فرهنگ فارسی عمید

= طوطی
ترجمه مقاله