ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

توته

فرهنگ فارسی عمید

= تراخم
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ