ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تنگ سال

فرهنگ فارسی عمید

= قحط‌سالی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ