ترجمه مقاله

تنزل

فرهنگ فارسی عمید

نزول ‌کردن؛ فرود آمدن؛ پایین آمدن.
ترجمه مقاله