ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تملل

فرهنگ فارسی عمید

۱. در کیش و شریعت درآمدن؛ جزء ملت شدن.
۲. از بیماری یا اندوه بی‌تابی‌ کردن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ