ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تلاق

فرهنگ فارسی عمید

= تلاقی: ◻︎ عشق صورت‌ها بسازد در فراق / نامصور سر کند وقت تلاق (مولوی: ۸۰۶).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ