ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

تق تق

فرهنگ فارسی عمید

صدای به هم خوردن پیاپی دو چیز.
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما