ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تفال

فرهنگ فارسی عمید

۱. فال زدن.
۲. فال نیک زدن و به شگون خوب گرفتن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ