ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تغمد

فرهنگ فارسی عمید

۱. فروپوشیدن؛ پوشاندن.
۲. پوشاندن عیب و گناه و جز آن.
۳. پر کردن ظرف.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ