ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تغمده اللـه برحمته

فرهنگ فارسی عمید

خداوند او را در رحمت خود بپوشاناد؛ خداوند او را غریق رحمت کناد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ