ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تعلل

فرهنگ فارسی عمید

۱. علت تراشیدن؛ بهانه آوردن.
۲. [مجاز] درنگ‌ کردن.
۳. خود را به چیزی سرگرم ساختن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ