ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تعقل

فرهنگ فارسی عمید

هوش و خرد پیدا کردن و به نیروی عقل به امری پی بردن؛ از روی فکر و خرد به کاری اندیشیدن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ