ترجمه مقاله

تعرفه

فرهنگ فارسی عمید

۱. فهرست و سیاهۀ قیمت کالاها.
۲. (اقتصاد) صورت مالیات و عوارضی که به کالاها تعلق می‌گیرد: تعرفهٴ گمرکی.
۳. برگ شناسایی.
۴. (اسم مصدر) [قدیمی] شناسایی.
۵. (اسم مصدر) [قدیمی] شناساندن.
ترجمه مقاله