ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تعارض

فرهنگ فارسی عمید

۱. اختلاف داشتن.
۲. [قدیمی] متعرض و مزاحم یکدیگر شدن.
۳. [قدیمی] با هم مخالفت کردن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ