ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تظلم

فرهنگ فارسی عمید

۱. ستم کشیدن.
۲. از ظلم کسی شکایت ‌کردن.
۳. دادخواهی.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ