ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تصویر

فرهنگ فارسی عمید

۱. صورت کشیدن؛ درست‌ کردن صورت چیزی؛ شکل کسی یا چیزی را نقش‌ کردن.
۲. شکل و صورت کسی یا چیزی که بر روی کاغذ، دیوار، و مانند آن کشیده شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ