ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تسمه

فرهنگ فارسی عمید

بند چرمی که به کمر خود یا به چیزی ببندند؛ دوال چرمی.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ