ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تسلسل

فرهنگ فارسی عمید

پیوسته شدن؛ پی‌درپی شدن؛ به هم پیوسته بودن، مانند زنجیر.
⟨ تسلسل افکار: = تداعی ⟨ تداعی معانی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ