ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تساهل

فرهنگ فارسی عمید

۱. سهل گرفتن؛ سست گرفتن.
۲. آسان گرفتن بر یکدیگر؛ به‌ نرمی رفتار کردن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ