ترجمه مقاله

تز

فرهنگ فارسی عمید

۱. رساله‌ای که دانشجویان باید در پایان دورۀ تحصیلی خود دربارۀ موضوع خاصی مرتبط به رشتۀ خود بنویسند؛ پایان‌نامه.
۲. ایده‌ای که اثبات آن نیاز به تحقیق، بررسی، و آزمایش دارد؛ نظریه.
۳. (فلسفه) بخش اول در تحلیل دیالکتیک که آنتی‌تز و سنتز را به دنبال دارد؛ نهاد.
ترجمه مقاله