ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تزوال

فرهنگ فارسی عمید

= تروال
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ