ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تزلزل

فرهنگ فارسی عمید

۱. لرزیدن؛ جنبش؛ جنبیدن.
۲. [مجاز] سست شدن.
۳. اضطراب.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ