ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ترف

فرهنگ فارسی عمید

= قره‌قروت
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ