ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ترشه

فرهنگ فارسی عمید

= ترشک
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ